THÔNG BÁO
Danh sách sinh viên còn nợ học phí học kỳ II (2019-2020)_Cập nhật 14/7/2020
(15/07/2020 09:55)
Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo danh sách sinh viên chưa nộp học phí học kỳ II (danh sách kèm theo) Sinh viên tiếp tục nộp tại phòng A106 - Khu V.
Các thông báo khác: