THÔNG BÁO

T/B đăng ký khối lượng học tập trực tuyến HKII - Năm học 2020 - 2021

(29/12/2020 13:39)

Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2020-2021 đã được phê duyệt;

Căn cứ thời khóa biểu học tập học kỳ II năm học 2020 – 2021.

Phòng Đào tạo thông báo tới sinh viên trình độ Cao đẳng thời gian tổ chức đăng ký khối lượng học tập trực tuyến học kỳ II như sau:

-       Thời gian đăng ký: từ ngày 30/12/2020 đến hết 03/01/2021;

-       Hình thức: đăng ký trực tuyến tại website http://esys.viethanit.edu.vn/Student/;

-       Thời gian học chính thức: từ ngày 11/01/2021;

-       Yêu cầu: Sinh viên chọn đúng học kỳ II năm học 2020-2021 để xem thời khóa biểu và đăng ký khối lượng.

Sau thời gian đăng ký trên, mọi vấn đề liên quan đến khối lượng học tập sinh viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Vậy, phòng Đào tạo đề nghị sinh viên thực hiện đăng ký đúng thời gian quy định và thường xuyên truy cập tài khoản để cập nhật thời khóa biểu chính thức.

Trân trọng./.


Các thông báo khác: