THÔNG BÁO

Thông báo thi lại/ thi cải thiện HKII(19-20)K12,13

(20/11/2020 15:53)

Sinh viên xem Thông báo đăng ký Thi lại/cải thiện HKII(19-20) K12, 13 tại " File đính kèm" (Lưu ý: Trước khi đăng ký sinh viên chuyển sang học kỳ tác nghiệp là "Học kỳ 2, năm học 2019-2020" để thao tác)


Các thông báo khác: