THÔNG BÁO

THÔNG BÁO_V/v thực hiện Đồ án tốt nghiệp đối với sinh viên trình độ Cao đẳng khóa 2017 trở về trước

(05/11/2020 08:28)

Căn cứ kế hoạch năm học 2020-2021 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn đã được Đại học Đà Nẵng phê duyệt,

Phòng Đào tạo thông báo sinh viên trình độ Cao đẳng các khóa 2017 trở về trước đăng ký trả nợ học phần Đồ án tốt nghiệp tại học kỳ I năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

1.   Điều kiện đăng ký:

-       Đã hoàn thành tích lũy học phần Thực tập tốt nghiệp hoặc đang đi thực tập tốt nghiệp và có xác nhận của Giảng viên hướng dẫn là đủ điều kiện hoàn thành đến thời điểm Hội đồng xem xét;

-       Tổng số tín chỉ còn nợ không lớn hơn 13 TC (nếu có);

-       Chưa bị buộc thôi học và còn thời hạn đào tạo;

-       Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, có điểm rèn luyện từ loại Trung bình trở lên.

2.   Cách thức đăng ký:

-       Sinh viên phải kiểm tra mình đã đạt các điều kiện đăng ký ở mục 1.;

-       Viết đơn đăng ký, gửi CVHT xem xét xác nhận (mẫu kèm theo);

-       Nộp đơn đăng ký đến phòng Đào tạo (Khu K) để kiểm tra và xác nhận lần cuối điều kiện đăng ký.

3.   Thời hạn đăng ký:

-       Từ ngày có thông báo này đến hết ngày 20/11/2020.

Trân trọng./.

 

(Phòng Đào tạo)


Các thông báo khác: