THÔNG BÁO
Thông báo về việc cập nhật thời khóa biểu!
(02/01/2020 14:11)

 Thời khóa biểu học tập học kỳ 2 - năm học 2019 - 2020 đã được phòng Đào tạo đã cập nhật, kính đề nghị giảng viên và sinh viên cập nhật thời khóa biểu chính thức để tham gia giảng dạy và học tập theo đúng kế hoạch.

Trân trọng./.

Các thông báo khác: