THÔNG BÁO
Thông báo Về việc công bố Dự thảo Báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2019 trong nội bộ nhà trường
(03/12/2019 09:20)
Mọi ý kiến đóng góp gửi về Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng trong thời gian từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019 qua địa chỉ email: trungtamkt@viethanit.edu.vn hoặc gọi điện thoại góp ý trực tiếp tới số nội bộ: 651 (Quỳnh Thy) trong thời gian trên.

Thông báo Về việc công bố Dự thảo Báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2019 trong nội bộ nhà trường

Thực hiện kế hoạch số 269/KH-CĐVH ngày 30/8/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn về Kế hoạch tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2019;

Căn cứ Điều 15 - Mục 4 của Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về quy trình thực hiện tự đánh giá chất lượng, nhà trường cần phải công bố dự thảo Báo cáo tự đánh giá trong nội bộ trường để các cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học có thể đọc và góp ý kiến nhằm hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá giúp nhà trường tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện để đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục;

Kính đề nghị cán bộ, viên chức, giảng viên và sinh viên toàn trường đọc dự thảo Báo cáo tự đánh giá để nắm rõ và rà soát về tình trạng chất lượng giáo dục, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất và các vấn đề liên quan khác của nhà trường. Dự thảo Báo cáo tự đánh giá được đăng trên trang http://esys.viethanit.edu.vn/ .

Mọi ý kiến đóng góp gửi về Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng trong thời gian từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019 qua địa chỉ email: trungtamkt@viethanit.edu.vn hoặc gọi điện thoại góp ý trực tiếp tới số nội bộ: 651 (Quỳnh Thy) trong thời gian trên.

Trân trọng.

Các thông báo khác: