THÔNG BÁO
Thông báo về việc học trực tuyến!
(22/08/2020 17:04)

Căn cứ kế hoạch dạy học trực tuyến học kỳ 1, năm hoc 2020 - 2021,

Phòng Đào tạo đã xây dựng hệ thống học tập trực tuyến tại địa chỉ: http://lms.vku.udn.vn/

Kính đề nghị sinh viên xem thời khóa biểu đã được cập nhật tại trang cổng thông tin đào tạo: http://esys.viethanit.edu.vn/ và tham gia vào hệ thống học trực tuyến để xem thông tin đối với từng lớp học phần.

Thời gian học trực tuyến: Bắt đầu từ ngày 24/08/2020, sinh viên căn cứ thời khóa biểu để tham gia lớp học.

Trân trọng./.

Các thông báo khác: