THÔNG BÁO
THỜI GIAN CÁC TIẾT HỌC: HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021
Buổi sáng Buổi chiều
Tiết Giờ bắt đầu Giờ kết thúc Tiết Giờ bắt đầu Giờ kết thúc
Tiết 1 07h30 08h20 Tiết 6 13h00 13h50
Tiết 2 08h30 09h20 Tiết 7 14h00 14h50
Tiết 3 09h30 10h20 Tiết 8 15h00 15h50
Tiết 4 10h30 11h20 Tiết 9 16h00 16h50
Tiết 5 11h30 12h20 Tiết 10 17h00 17h50
Thời gian một tiết học: 50 phút; Thời gian giải lao giữa các tiết học: 10 phút

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC BỔ SUNG HỌC KỲ II (2020 - 2021) [01/04/2021 09:25]

Dành cho sinh viên cao đẳng còn nợ các học phần Thực tập thực tế / Thực tập tốt nghiệp / Đồ án tốt nghiệp