THÔNG BÁO
THỜI GIAN CÁC TIẾT HỌC: HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021
Buổi sáng Buổi chiều
Tiết Giờ bắt đầu Giờ kết thúc Tiết Giờ bắt đầu Giờ kết thúc
Tiết 1 07h30 08h20 Tiết 6 13h00 13h50
Tiết 2 08h30 09h20 Tiết 7 14h00 14h50
Tiết 3 09h30 10h20 Tiết 8 15h00 15h50
Tiết 4 10h30 11h20 Tiết 9 16h00 16h50
Tiết 5 11h30 12h20 Tiết 10 17h00 17h50
Thời gian một tiết học: 50 phút; Thời gian giải lao giữa các tiết học: 10 phút

Thông báo thi lại/ thi cải thiện HKII(19-20)K12,13 [20/11/2020 15:53]

Sinh viên xem Thông báo đăng ký Thi lại/cải thiện HKII(19-20) K12, 13 tại " File đính kèm" (Lưu ý: Trước khi đăng ký sinh viên chuyển sang học kỳ tác nghiệp là "Học kỳ 2, năm học 2019-2020" để thao tác)

Lịch trình thực hiện Đồ án tốt nghiệp tại học kỳ I 2020-2021 [05/11/2020 09:05]

Dành cho sinh viên trình độ cao đẳng VHIT cũ (sinh viên CIT cũ theo hướng dẫn của Khoa KHMT)