THÔNG BÁO
Thông báo hoàn trả hồ sơ, học phí và lệ phí đối với sinh viên khóa 13 xin thôi học
(20/08/2019 09:57)

 

  

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2019-2020 đã được Hiệu trưởng ban hành ngày 01/7/2019;

Căn cứ Quyết định số 317/QĐ-CĐVH ngày 09/7/2019 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng năm 2019,

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc xử lý đơn xin thôi học của sinh viên khóa 13 (niên khóa 2019-2022), Nhà trường thông báo phương án hoàn lại hồ sơ và các khoản lệ phí của sinh viên đã nộp, cụ thể như sau:

1.      Trường hợp sinh viên xin thôi học vì lý do cá nhân:

TT

Nội dung

Thời điểm nộp đơn

Mức hoàn trả

Ghi chú

1.       

Bảo hiểm y tế

Trước 23/8/2019

100%

Hồ sơ và học phí sẽ được hoàn trả lại cho sinh viên từ 07-11/10/2019 tại phòng Đào tạo và phòng Kế hoạch - Tài chính

2.       

Phí khám sức khỏe

Trước 23/8/2019

100%

3.       

Học phí

Trước 12/8/2019

100%

Từ 12/8/2019 - 16/8/2019

80%

Từ 19/8/2019 - 23/8/2019

50%

Sau 23/8/2019

0%

2.      Trường hợp sinh viên xin thôi học vì ngành trúng tuyển không mở lớp

Sinh viên sẽ được hoàn trả toàn bộ hồ sơ, học phí và các khoản lệ phí chưa sử dụng.

Trân trọng./.

 

Các thông báo khác: