THÔNG BÁO
Xét cảnh báo kết quả học tập và buộc thôi học đối với HSSV tại học kỳ II 2018-2019
(11/09/2019 11:11)

Căn cứ Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp;

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 21 và điểm b khoản 2 Điều 21 của Quy chế tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 816/QĐ-CĐVH ngày 13/12/2018 của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn;

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 16 của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo;

Căn cứ kết quả đăng ký khối lượng và kết quả học tập của HSSV tại học kỳ II năm học 2018-2019, phòng Đào tạo thông báo danh sách HSSV thuộc diện cảnh báo kết quả học tập và buộc thôi học tại học kỳ II năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

- 73 HSSV cảnh báo kết quả học tập lần thứ 1: HSSV có điểm trung bình chung học kỳ dưới 1,00 đối với học kỳ thứ 2 trở đi và dưới 0,80 đối với học kỳ đầu tiên của khóa học hoặc không đăng ký khối lượng học tập (danh sách kèm theo).

- 63 HSSV cảnh báo kết quả học tập lần thứ 2: HSSV đã bị cảnh báo kết quả học tập lần thứ 1 và có điểm trung bình chung học kỳ dưới 1,00 hoặc tiếp tục không đăng ký khối lượng học tập (danh sách kèm theo). Nếu các HSSV này tiếp tục có điểm trung bình chung học kỳ I năm học 2019-2020 dưới 1,00 hoặc tiếp tục không đăng ký khối lượng học tập thì sẽ bị buộc thôi học sau khi học kỳ I năm học 2019-2020 kết thúc.

- 32 HSSV buộc thôi học: HSSV đã bị cảnh báo kết quả học tập lần thứ 2 và có điểm trung bình chung học kỳ dưới 1,00 hoặc tiếp tục không đăng ký khối lượng học tập (danh sách kèm theo). Trong đó, có 09 sinh viên khóa 2014-2017 buộc thôi học vì quá thời gian đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

HSSV thuộc diện cảnh báo kết quả học tập và buộc thôi học nếu có ý kiến phản hồi gửi về phòng Đào tạo trước ngày 22/9/2019. Sau thời hạn trên, phòng Đào tạo sẽ trình Hội đồng xem xét và ban hành Quyết định.

Trân trọng./.

Các thông báo khác: