THÔNG BÁO
Lịch sinh hoạt lớp học kỳ I (2019-2020)
(09/09/2019 14:24)

Phòng Đào tạo công bố lịch sinh hoạt lớp tại học kỳ I (2019-2020). Mọi trường hợp thay đổi lịch sinh hoạt lớp, sinh viên liên hệ trực tiếp với CVHT của lớp.

Trân trọng./.

Các thông báo khác: