THÔNG BÁO
Thông báo đăng ký Thi lại/cải thiện HKI(19-20) K12, 13
(15/01/2020 14:04)
Sinh viên xem Thông báo đăng ký Thi lại/cải thiện HKI(19-20) K12, 13 tại " File đính kèm" (Lưu ý: Trước khi đăng ký sinh viên chuyển sang học kỳ tác nghiệp là "Học kỳ 1, năm học 2019-2020" để thao tác)
Các thông báo khác: