THÔNG BÁO
Thông báo Về việc công bố Dự thảo Báo cáo KQ tự đánh giá chất lượng CTĐT 3 ngành trọng điểm năm 2019 trong nội bộ nhà trường
(18/12/2019 08:49)
Mọi ý kiến đóng góp về: - CTĐT Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm), xin gửi đến thầy Hồ Văn Phi email: phihv@viethanit.edu.vn, điện thoại: 0905702411. - CTĐT Thiết kế đồ họa, xin gửi đến cô Lê Thị Thanh Vân email: vanltt@viethanit.edu.vn, điện thoại: 0905519529. - CTĐT Thương mại điện tử, xin gửi đến cô Nguyễn Ngọc Huyền Trân email: trannnh@viethanit.edu.vn, điện thoại: 0905330487.

Thông báo Về việc công bố Dự thảo Báo cáo KQ tự đánh giá chất lượng CTĐT 3 ngành trọng điểm năm 2019 trong nội bộ nhà trường

Thực hiện các kế hoạch số 284/KH-CĐVH, 285/KH-CĐVH, 286/KH-CĐVH ngày 16/9/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn về Kế hoạch tự đánh giá chất lượng CTĐT Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm), Thiết kế đồ họa, Thương mại điện tử trình độ cao đẳng năm 2019;

Căn cứ Điều 15 - Mục 4 của Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về quy trình thực hiện tự đánh giá chất lượng, nhà trường cần phải công bố dự thảo Báo cáo tự đánh giá trong nội bộ trường để các cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học có thể đọc và góp ý kiến nhằm hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá giúp nhà trường tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện để đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục;

Kính đề nghị cán bộ, viên chức, giảng viên và sinh viên toàn trường đọc dự thảo Báo cáo tự đánh giá chất lượng để nắm rõ và rà soát về tình trạng chất lượng giáo dục, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất và các vấn đề liên quan khác của nhà trường. Các Dự thảo Báo cáo tự đánh giá:

-  CTĐT Công nghệ thông tin

- CTĐT Thiết kế đồ họa

- CTĐT Thương mại điện tử

Mọi ý kiến đóng góp về:

-  CTĐT Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm), xin gửi đến thầy Hồ Văn Phi  email: phihv@viethanit.edu.vn, điện thoại: 0905702411.

- CTĐT Thiết kế đồ họa, xin gửi đến cô Lê Thị Thanh Vân email: vanltt@viethanit.edu.vn, điện thoại: 0905519529.

- CTĐT Thương mại điện tử, xin gửi đến cô Nguyễn Ngọc Huyền Trân email: trannnh@viethanit.edu.vn, điện thoại: 0905330487.

Thời gian từ ngày 18/12/2019 đến ngày 23/12/2019.

Trân trọng./.

 

Các thông báo khác: