THÔNG BÁO
T/b kế hoạch nghỉ tết âm lịch năm 2020 đối với cán bộ viên chức và sinh viên
(30/12/2019 15:52)
T/b kế hoạch nghỉ tết âm lịch năm 2020 đối với cán bộ viên chức và sinh viên ( Đối với sinh viên từ 20/1-02/2/2020 tức 26/12/2019-09/1/2020), ( cán bộ từ ngày 23/1-29/1/2020 tức 29/12/2019-5/1/2020)

T/b kế hoạch nghỉ tết âm lịch năm 2020 đối với cán bộ viên chức và sinh viên

Các thông báo khác: