THÔNG BÁO

Lịch trình thực hiện Đồ án tốt nghiệp tại học kỳ I 2020-2021

(05/11/2020 09:05)

Dành cho sinh viên trình độ cao đẳng VHIT cũ (sinh viên CIT cũ theo hướng dẫn của Khoa KHMT)

- Thời gian thực hiện chính thức từ 23/11/2020 - 27/12/2020.

- Thời gian bảo vệ từ 04/01/2021 - 08/01/2021.

TT

Nội dung thực hiện

Đơn vị
thực hiện

Thời hạn

Ghi chú

1.       

Điều kiện được thực hiện đồ án tốt nghiệp

Phòng ĐT

Ngày 10/11

Trên website

2.       

Danh sách mảng/tên đề tài tốt nghiệp

Phòng ĐT

3.       

Công bố Quyết định danh sách sinh viên được thực hiện đồ án tốt nghiệp.

Phòng ĐT

Ngày 16/11

Trên website

4.       

Sinh viên chọn đề tài và đăng ký tên đề tài (mẫu 2)

Sinh viên

Ngày 20/11

 

5.       

Nhận phân công giảng viên hướng dẫn (GVHD)

GVHD,
Sinh viên

Ngày 23/11

Gửi GVHD (mẫu 2)

6.       

Sinh viên nộp đơn xin thay đổi tên đề tài (nếu có) (mẫu 3)

GVHD,
Sinh viên

Trước 27/11

Gửi GVHD

7.       

Sinh viên nộp đề cương chi tiết đồ án tốt nghiệp cho GVHD để phê duyệt (theo đúng tên đề tài được phê duyệt) (mẫu 5)

GVHD,
Sinh viên

Trước 27/11

Gửi GVHD

8.       

Sinh viên nộp báo cáo tiến độ thực hiện đồ án cho GVHD (mỗi sinh viên có ít nhất là 03 báo cáo tiến độ) (mẫu 6)

Sinh viên;

GVHD

06/12; 20/12; 27/12.

Gửi GVHD

9.       

Sinh viên hoàn thành cuốn đồ án, cuốn tóm tắt sản phẩm; in ấn, đóng tập (01 bộ) và nộp cho GVHD thông qua lần cuối (mẫu 9, 10)

Sinh viên;

GVHD

27/12

Gửi GVHD

10.  

Sinh viên nộp về Khoa 03 bộ đồ án gồm: cuốn đồ án; cuốn tóm tắt; đĩa CD

Giáo vụ khoa,
Sinh viên

29/12

Gửi Giáo vụ khoa

11.  

Lịch bảo vệ ĐATN

Phòng ĐT

31/12

Trên website

12.  

Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

Hội đồng,

Sinh viên

04-08/01/2021

 

13.  

Sinh viên chỉnh sửa lại ĐATN theo yêu cầu của Hội đồng (nếu có)

Sinh viên

03 ngày sau

Gửi GVHD

14.  

Sinh viên nộp lại về Khoa 03 bộ đồ án đã chỉnh sửa (nếu có) gồm: cuốn đồ án; cuốn tóm tắt; đĩa CD

Giáo vụ Khoa,
Sinh viên

Gửi Giáo vụ khoa


Các thông báo khác: