THÔNG BÁO

THÔNG BÁO_V/v đăng ký học lại, học cải thiện đối với sinh viên trình độ Cao đẳng các khóa

(05/11/2020 08:36)

Nhằm mục đích tạo điều kiện cho sinh viên trình độ Cao đẳng các khóa học lại các học phần chưa đạt trong chương trình đào tạo và học cải thiện điểm;

Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên trình độ Cao đẳng các khóa đăng ký học lại các học phần chưa tích lũy, học cải thiện (nếu có) để đảm bảo hoàn thành chương trình đào tạo, cụ thể như sau:

1.      Đối tượng:

- Sinh viên có nhu cầu học lại, học cải thiện điểm (đối với các học phần đạt điểm D) các học phần có trong chương trình đào tạo.

2.      Cách thức đăng ký:

- Sinh viên phải kiểm tra các học phần mình chưa tích lũy (còn nợ) hoặc cần học cải thiện (nếu có);

- Viết đơn đăng ký (mẫu kèm theo) và gửi đến phòng Đào tạo (Khu K);

3.      Thời hạn đăng ký:

Từ ngày có thông báo này đến hết ngày 12/11/2020.

4.      Lưu ý:

- Sinh viên niên khóa 2018 - 2021 cần phải kiểm tra danh sách các học phần còn nợ và đăng ký ngay để đảm bảo điều kiện tốt nghiệp đúng tiến độ.

Phòng Đào tạo kính đề nghị các Khoa, tổ Cơ bản chỉ đạo Cố vấn học tập/GVCN các lớp Cao đẳng (đặc biệt là khóa 2018) đôn đốc, nhắc nhở sinh viên đăng ký học lại kịp thời để đảm bảo điều kiện tốt nghiệp đúng thời hạn.

Trân trọng./.

 

(Phòng Đào tạo)


Các thông báo khác: