THÔNG BÁO
Thông báo về thời gian đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong học kỳ I năm học 2019-2020
(26/11/2019 14:50)

Để thực hiện việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên HKI (2019-2020) được kịp thời và chính xác. Phòng Chính trị và công tác sinh viên gửi thông báo đến tất cả sinh viên của Trường để đánh giá kết quả rèn luyện đúng thời hạn như trong thông báo của Phòng CT&CTSV đã đưa ra.

Các thông báo khác: