THÔNG BÁO
Thông báo nghỉ học để tham dự lễ kỷ niêm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
(15/11/2019 13:54)

Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2019 - 2020;

Căn cứ Tờ trình số 90/TTr–TCCB ngày 05 tháng 11 năm 2018 của phòng TCCB-LĐ về kế hoạch tổ chức chương trình kỷ niệm Nhà giáo Việt Nam 20/11, phòng Đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên trường nghỉ học thứ 4 ngày 20/11/2019 để tham dự buổi lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam. Thời gian học bù cho buổi này được bố trí vào thứ 4 ngày 04/12/2019, giảng viên có kế hoạch bù trước đề nghị thông báo cho lớp học phần và gửi phiếu báo bù về phòng Đào tạo.

Vậy, phòng Đào tạo thông báo cho các khoa, giảng viên và sinh viên trong toàn trường được biết và thực hiện.

Trân trọng./.

Các thông báo khác: