THÔNG BÁO
Thông báo học trực tuyến môn học "GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2" tuần học số 7!
(15/09/2020 15:54)

Nhằm đảm bảo kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2019 - 2020, môn học " GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2" sẽ được tổ chức học trực tuyến nội dung lý thuyết từ tuần số 7 (ngày bắt đầu từ 14/9/2020).

Sinh viên đăng ký môn học này, đề nghị cập nhật thời khóa biểu từ tuần 7 để tham gia lớp học online tại địa chỉ: http://vku.udn.vn/online/lop-the-duc

Trân trọng./.

Các thông báo khác: