THÔNG BÁO
TB về việc đăng ký khối lượng học tập trực tuyến học kỳ 1, năm học 2020 - 2021
(07/08/2020 10:36)

Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2020-2021 đã được phê duyệt;

Căn cứ thời khóa biểu học tập học kỳ 1, năm học 2020 – 2021,

Phòng Đào tạo thông báo tới sinh viên hệ Cao đẳng thời gian tổ chức đăng ký khối lượng học tập trực tuyến học kỳ I như sau:

- Thời gian đăng ký: từ ngày 10/8/2020 đến hết 13/8/2020 (04 ngày);

- Hình thức: đăng ký trực tuyến tại website http://esys.viethanit.edu.vn/student/;

- Yêu cầu: Sinh viên chọn đúng học kỳ 1 năm học 2020-2021 để xem thời khóa biểu và đăng ký khối lượng.

Lưu ý: Đối với sinh viên hệ Cao đẳng chưa tốt nghiệp đúng tiến độ có nguyện vọng học lại/ cải thiện đề nghị gửi file mềm đơn đăng ký học lại/ cải thiện theo mẫu đính kèm (https://bitly.com.vn/fc39G) về địa chỉ email: httrang@vku.udn.vn trước ngày 17/08/2020 để được xem xét giải quyết.

Sau thời gian đăng ký trên, mọi vấn đề liên quan đến khối lượng học tập sinh viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Vậy, phòng Đào tạo đề nghị sinh viên thường xuyên truy cập tài khoản để cập nhật thời khóa biểu chính thức và thực hiện đăng ký đúng thời gian quy định.

Trân trọng./.

Các thông báo khác: