THÔNG BÁO
Thư mời viết bài cho tạp chí KH&CN Đại học Quảng Bình
(07/11/2019 10:16)
Thư mời viết bài cho tạp chí KH&CN Đại học Quảng Bình

Kính gửi các đơn vị Thư mời viết bài cho tạp chí KH&CN Đại học Quảng Bình 

Tạp chí xuất bản định kỳ 3 số/năm (tháng 4,8,12) và nhận bài thường xuyên qua hệ thống.

Địa chỉ gửi bài:http://tckh.qbu.edu.vn/index.php/tckh/index

Thông tin chi tiết vui lòng xem thông báo đính kèm.

Trân trọng.

Các thông báo khác: