THÔNG BÁO
Thông báo mảng/tên đề tài ĐATN tại HK I năm học 2019-2020
(25/10/2019 17:03)
Dành cho sinh viên K11 và khóa trước còn nợ ĐATN

Căn cứ Tờ trình số 122/TTr-ĐT ngày 01/10/2019 của phòng Đào tạo về lịch trình và hướng dẫn cách thức triển khai thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp (ĐATN) tại học kỳ I năm học 2019-2020,

Phòng Đào tạo thông báo danh sách mảng/tên đề tài đồ án tốt nghiệp cho sinh viên tại HK I năm học 2019-2020 (cụ thể chi tiết trong file đính kèm)

 

(Phòng Đào tạo)

 

Các thông báo khác: