THÔNG BÁO
Thông báo rà soát cảnh báo kết quả học tập và buộc thôi học (Đợt 1 năm học 2019-2020)
(27/05/2020 09:30)
Về việc rà soát xét cảnh báo kết quả học tập và buộc thôi học đối với sinh viên hệ Cao đẳng và học sinh hệ Trung cấp chính quy Đợt 1 năm học 2019-2020

Căn cứ Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ kết quả đăng ký khối lượng và kết quả học tập của HSSV tại học kỳ I năm học 2019-2020, phòng Đào tạo thông báo danh sách HSSV thuộc diện cảnh báo kết quả học tập và buộc thôi học đợt I năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

1. Cảnh báo kết quả học tập lần thứ 1 đối với 65 HSSV: HSSV có điểm trung bình chung học kỳ dưới 1,00 đối với học kỳ thứ 2 trở đi và dưới 0,80 đối với học kỳ đầu tiên của khóa học hoặc không đăng ký khối lượng học tập (danh sách kèm theo).

2. Cảnh báo kết quả học tập lần thứ 2 đối với 65 HSSV: HSSV đã bị cảnh báo kết quả học tập lần thứ 1 và có điểm trung bình chung học kỳ dưới 1,00 hoặc tiếp tục không đăng ký khối lượng học tập (danh sách kèm theo).

Nếu các HSSV này tiếp tục có điểm trung bình chung học kỳ II năm học 2019-2020 dưới 1,00 hoặc tiếp tục không đăng ký khối lượng học tập thì sẽ bị buộc thôi học sau khi học kỳ II năm học 2019-2020 kết thúc.

3. Buộc thôi học đối với 57 HSSV: HSSV đã bị cảnh báo kết quả học tập lần thứ 2 và có điểm trung bình chung học kỳ dưới 1,00 hoặc tiếp tục không đăng ký khối lượng học tập (danh sách kèm theo).

HSSV có tên trong danh sách cảnh báo kết quả học tập và buộc thôi học, nếu có ý kiến phản hồi gửi về phòng Đào tạo trước ngày 05/6/2020 (tầng 2 khu nhà xanh - 0236.3962.888).

 

(Phòng Đào tạo)

Các thông báo khác: