THÔNG BÁO
Danh sách sinh viên nợ học phí học kỳ II năm học 2019-2020_Cập nhật 02/7/2020
(03/07/2020 08:31)
Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo danh sách sinh viên chưa nộp học phí học kỳ II (danh sách kèm theo) Sinh viên tiếp tục nộp ngay trong tuần này tại phòng A106 - Khu V.
Các thông báo khác: